Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Ptejte se nás

Přeskočit na menu

Ptejte se nás

Máte otázku, na kterou jste zde nenašli odpověd? Pošlete nám ji a my se pokusíme Vám na ni odpovědět.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Váše jméno*:


Váš e-mail:


Text dotazu*:

Ptejte se nás - často kladené dotazy

Dobrý den, rád bych se zeptal proč se spalovna nepostaví třeba někde pod Lysou horou, nebo někde na Čeladné, jsem přesvěčen že něco tak krásného, ekologického a nutného tam není a místní tuto stavbu příjmou s nadšením. Ještě bych rád věděl které politické strany (myslím jejich zvolení zástupci) souhlasí s touto stavbou. Předem děkuji za Vaši odpověď. Leopold Stangel, Havířov.

Dobrý den,
stavba, která je z Vašeho pohledu nazývána spalovnou, je ve skutečnosti komplexní technologické zařízení, které kromě likvidace komunálního odpadu vzniklého v domácnostech spalováním, produkuje tepelnou (popřípadě i elektrickou) energii, která je prostřednictvím distributora vrácena zpět do Vašich domácností.
Lokalita v Karviné Doly byla vybrána na základě technicko ekonomické analýzy a multikriteriálního hodnocení několika lokalit, kde byly hodnoceny zejména: záměr odpovídající územně plánovací dokumentaci, dopravní infrastruktura, vlivy na další složky životního prostředí a také možnost následného využití pro výrobu tepelné energie s minimálním dopadem na životní prostředí. Vámi navrhovaní umístění pod Lysou horou, nebo na Čeladné, by mělo pouze efekt spalovny s případnou možností kondenzační výroby elektrické energie, kde by nebylo možné teplo v maximální míře využívat pro občany.
Další část dotazu není zcela jasná. Pokud se ptáte na skutečnost, které orgány kraje a obcí v jednotlivých případech rozhodovaly o záležitostech spojených s projektem KIC, jsou to jednotlivá zastupitelstva. Konkrétní hlasování podle politických stran nebo zastupitelů je možno vyžádat na magistrátech měst. Společnost těmito údaji nedisponuje.

Jaká potřebná teplota bude ve spalovací komoře pro zneškodnění toxických látek. Jak se dosáhne kom. odpadem s vyhřevností hnědého uhlí ?

Dobrý den,
v samotném ohništi dosahuje teplota 950 - 1100 °C, při níž nastane proces termicko-oxidačního rozkladu odpadu na jednotlivé složky (hlavně O2, H2O, CO2, SOx, NOx, HCl, HF). Vzniklé spaliny jsou při prostupu parním kotlem postupně ochlazovány až na cca 200°C (výstupní teplota z kotle) při čemž doba setrvání spalin při teplotě 850°C obnáší dle zákona dvě sekundy.
Ohledně efektivity čištění spalin resp. ohledně minimalizace emisí ze zařízení k energetickému využití odpadů byly cca do začátku devadesátých let (a dosud částečně jsou) vyvíjeny technologie, které umožňují dosažení mimořádně nízkých emisních hodnot.
Spaliny, které obsahují škodlivé látky, se odstraní v systému minimálně dvoustupňové pračky spalin na bázi fyzikálně-chemické absorpce.
Na druhou část otázky se dá odpovědět , že komunální odpad má výhřevnost hnědého uhlí, pouze je ve svém složení, na rozdíl od fosilních paliv, výrazně heterogenní a proto musí být před vlastním vkladem do spalovacího prostoru z důvodů dosažení co nejvyššího stupně homogenity intenzivně promícháván

Dobrý den
Chtěl bych upozornit že na otázku která je uplně dole ohledně dioxinů jste odpoveděli pouze na prvni polovinu tato otázka me zajíma také kolik spalovna vyprodukuje dioxinů při spálení planovaného množství 200tis. tun odpadu?a kde se tyto dioxiny budou nacházet-km okruh okolí spalovny?
Další otázka zní jaké je v místě spalovny většinové roční proudění větru -směr(Karviná,Havířov,Orlová,Ostrava)prosím uvést v % a roční vešinová síla větru?
S tím souvisí i třetí otázka při výšce komínu 120m kde bude při uvedení hodnot větru vetšinový spad exhalací v km?

Otázka č.1: kolik spalovna vyprodukuje dioxinů při spálení planovaného
množství 200tis. tun odpadu
Odpověď: Spalovna vyprodukuje při projektovaném provozu 2 linek 0,1 g PCDD/F
za rok. (str. 4 RS č.E/2613/2009, část B)

Otázka č.2: kde se tyto dioxiny budou nacházet-km okruh okolí spalovny?
Odpověď: Rozptyl PCCD/F je součástí mapového podkladu přílohy RS
č.E/2613/2009, část B se zobrazenými izoliniemi s číselným vyjádřením na
str.38-39.
RS č.E/2613/2009 je veřejně dostupná na:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP284

Otázka č.3: jaké je v místě spalovny většinové roční proudění větru
-směr(Karviná,Havířov,Orlová,Ostrava)prosím uvést v % a roční vešinová síla
větru?
Odpověď: Údaje o směru a rychlosti proudění větru jsou k dispozici na str.
10 RS č.E/2613/2009, část A na webové adrese:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP284

Otázka č.4: při výšce komínu 120m kde bude při uvedení hodnot větru
vetšinový spad exhalací v km?
Odpověď: viz. otázka č.2.

Dobrý den,
tvrdíte, že chemické složení komunálního odpadu v ČR se významně neliší od hodnot uvedených v dokumentu BREF, který vydala Evropská komise. Máte k dispozici nějaké rozbory, které by vaše tvrzení potvrdili?

Na žádost společnosti KIC Odpady, a.s. byla zpracována v březnu 2010 rešeršní zpráva o skladbě směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) v České republice, potažmo v Moravskoslezském kraji a jeho porovnání s referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (dále jen BREF).
Podkladem pro rešeršní zprávu byly dílčí výsledky hodnocení komunálních odpadů z oblasti Ostravska a Brněnska.
Na území Ostravska analýzy prováděla společnost OZO Ostrava s.r.o. v letech 1998, 2008 a 2009. Odebrané vzorky z let 2008 – 2009 byly následně poskytnuty Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, která dále prováděla vlastní výzkum.
Pro rešerši byly dále použity z území Brněnska dílčí výsledky analýz z let 2005 – 2008, které poskytla společnost SAKO Brno, a.s.
Rešeršní zpráva se tedy zabývá skladbou SKO jak na území Moravskoslezského kraje, tak i skladbou odpadu na území Jihomoravského kraje, tzn. oblasti s již fungující spalovnou komunálního odpadu, tak i porovnáním s dokumentem BREF.
Je důležité si uvědomit, že dokument BREF je nutno chápat jako orientační dokument. BREF je založen na stovce zdrojů informací a více než 700 konzultačních připomínek předložených velmi širokou pracovní skupinou. Jak samotný BREF uvádí, v mnoha případech mohou spalovny odpadu pouze v omezené míře kontrolovat přesný obsah odpadů, které přijímají. Proto jsou zařízení navrhována tak, aby byla dostatečně flexibilní pro zpracování širokého okruhu vstupů odpadů, které by mohly přijímat. Taková zařízení jsou uplatňována jak ve stupni spalování, tak v následných stupních čištění spalin.

Získané výsledky (průměrné hodnoty) byly sestaveny do následující tabulky:

Tab.: Složení SKO z území Ostravska, Brněnska a dle BREF

ParametrBREFOstravskoBrněnsko
Výhřevnost (MJ/kg)7 – 1511,7 10,6
Voda (%)15 – 4033,733,0
Popel20 – 3516,518,8
Uhlík (% sušiny)18 – 4040,841,8
Vodík (% sušiny)1 – 513,15,5
Dusík (% sušiny)0,2 – 1,50,61,2
Kyslík (% sušiny)15 – 2215,115,6
Síra (% sušiny)0,1 – 0,50,20,2
Fluor (% sušiny)0,01 – 0,035  
Chlor (% sušiny)0,1 – 10,70,2
Olovo (mg/kg sušiny)100 – 200075,0535
Kadmium (mg/kg sušiny)1 – 155,96,2
Měď (mg/kg sušiny)200 – 70053,336,5
Zinek (mg/kg sušiny)400 – 1400136,1903
Rtuť (mg/kg sušiny)1 – 56,91,7
Thalium (mg/kg sušiny)< 0,1 0,08
Mangan (mg/kg sušiny)250140,0166
Vanad (mg/kg sušiny)4 – 11 6,84
Nikl (mg/kg sušiny)30 – 5045,021
Kobalt (mg/kg sušiny)3 – 107,29,5
Arsen (mg/kg sušiny)2 – 53,63
Chrom (mg/kg sušiny)40 – 20056,025
Selen (mg/kg sušiny)0,21 – 15  
PCB (mg/kg sušiny)0,2 – 0,4  
PCDD/F (ng I-TE/kg)50 – 250  Jak již bylo uvedeno, BREF obsahuje pouze typické složení odpadu, tzn. obvyklé hodnoty parametrů a nelze je tedy chápat jako striktně uvedené limity. Komunální odpad je heterogenní směs látek, jejichž složení se i během roku mění, a proto ani nemůže mít „přesné chemické složení“. Pro zařízení na energetické využití odpadů jako je plánované Krajské integrované centum (KIC) je podstatná výhřevnost směsného komunálního odpadu.
Uvedené údaje z analýz na Ostravsku a Brněnsku jsou průměrnými hodnotami. Tyto hodnoty jsou zatíženy chybou měření s ohledem na množství dat. Např. u parametru rtuť je problematické brát hodnotu 6,9 mg/kg jako průměrnou, neboť tři vzorky byly v hodnotách do 0,75 mg/kg a jeden vzorek byl 22 mg/kg, a tudíž jeden vzorek silně ovlivnil celý výsledek rozboru.
Prováděné výzkumy hodnotily i jiné prvky, než jsou uváděny v BREF a naopak nesledovaly některé hodnoty v BREF uvedené. Je to způsobeno tím, že výzkumy byly prováděny prvotně za jiným účelem, než je srovnávat s BREF.
Z rešeršní zprávy vyplývá, že odpad v makrosložkách vykazuje na území Ostravska a Brněnska minimální rozdíly a lze jej považovat za SKO shodného složení. Na základě výsledků je v rešerši dále konstatováno, že obecná charakteristika SKO dle BREF je srovnatelná plně s běžně produkovaným komunálním odpadem jak na Ostravsku, tak na Brněnsku.

V hodnocení složení SKO na území Moravskoslezského kraje bude dále pokračováno včetně doplnění šetření v ukazatelích, které se běžně v rámci výzkumů SKO neprovádějí a jsou popsány jako ukazatele dle BREF.

Dobry den,
zajímalo by mě za jakou cenou počítáte že bude KIC spalovat tunu komunálního odpadu, a jaká to bude cena ve srovnání s jinými spalovnami napřiklad v Brně

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že se předpokládá uvedení Krajského integrovaného centra (KIC) do provozu v r. 2015, nelze předjímat, jaká bude cena na energetické využití 1 tuny komunálního odpadu v tomto zařízení a zvláště ne, jaká bude tato cena ve srovnání s jinými „spalovnami“. Lze však předpokládat, že tato cena bude srovnatelná s cenou za ukládání odpadů na skládky.
Pro představu, v dnešní době je tato cena cca 1100 Kč, ale očekává se její progresivní nárůst, k čemuž směřuje celá koncepce odpadového hospodářství v ČR včetně návrhu nového zákona o odpadech. Tomu nasvědčuje i současný trend nakládání s odpady v Evropské unii, která předřazuje v hierarchii nakládání s odpady energetické využití odpadů nad skládkování.
Společnost KIC Odpady a.s. založená v r. 2008 je čistě komunální akciovou společností vlastněnou Moravskoslezským krajem a 5 statutárními městy Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava a Ostrava, proto jejím cílem není primárně maximální zhodnocení investice a tvorby zisku, ale právě zajištění environmentálně i ekonomicky únosného systému nakládání s odpady pro města a jejich občany.

Níže uvádím text, který je zveřejněn na stránkách ombusmama: "Na prach se váží karcinogenní látky, zejména aromatické uhlovodíky a arsen, které lidé vdechují a do jejich těla se tak dostávají nebezpečné škodliviny." Jak chcete zajistit,aby jste nám zde nepřitížili a neudělali z nás Bartovice a Radvanice, kde děti trpí zvýšenou nemocností na astma a jiné plicní onemocnění!!! Doprava se nesníží ani se zde neuzavře jiný zdroj znečištění. Je vám to opravdu jedno, jen proto, že zde nežijete a vaše děti zde nevyrůstají?!
Ozdravné pobyty pro děti jako okamžitá pomoc Ostravsku

Zástupkyně veřejného ochránce práv považuje za velmi vážnou problematiku znečištění ovzduší na Ostravsku, a to nejen s ohledem na smogovou situaci, která nastala v uplynulých dnech. Podněty upozorňující na kvalitu ovzduší obdržel veřejný ochránce již dříve a opakovaně.

Zástupkyně veřejného ochránce práv proto zahájila šetření, které má objasnit, zda stát využívá všech zákonných opatření pro zlepšení situace na Ostravsku. Šetření by mělo odpovědět na otázku, zda ve vztahu k provozovatelům velkých zdrojů znečištění ovzduší využívají orgány státní správy (zejména krajský úřad a ČIŽP, ale také ministerstvo životního prostředí) důsledně nástroje, které mají k dispozici a zda např. skutečně požadují nejlepší dostupné technologie při rekonstrukcích a modernizacích jejich provozů. Jedním z dominantních velkých zdrojů znečištění ovzduší je společnost ArcelorMittal, jejíž hutní závod je v centru města Ostravy. Převažující směr větru navíc odnáší jeho zplodiny přímo na hustě osídlenou městskou část Bartovice a Radvanice. Odborné studie, které má zástupkyně ochránce k dispozici od Zdravotního ústavu v Ostravě a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, uvádějí, že nutnou podmínkou pro dosažení zákonných limitů na Ostravsku by bylo snížení znečištění z ArcelorMittal o 50% oproti současnému stavu. Na základě podkladů, které má zástupkyně ochránce k dispozici, lze již nyní říci, že některé výrobní technologie, které ArcelorMittal v Ostravě používá, jsou zastaralé nebo nestandardní. Vysoký je také stupeň sekundární prošlosti. Je zřejmé, že bez výraznější kontroly a vyžadování redukce znečištění ze strany úřadů, se tento stav nezmění.

Na celkovém znečištění ovzduší v Ostravě se samozřejmě podílejí i další zdroje, zejména spalování nevhodných paliv v domácích kotlích a automobilová doprava.
Současná situace

Součástí evropského práva, které se Česká republika zavázala dodržovat, jsou i směrnice týkající se sledování a řízení kvality ovzduší. Vyplývá z nich i mezní hodnota pro prachové částice, která měla být dosažena k 1. 1. 2005 a dále nesmí být překračována. Členské státy se zavázaly přijmout účinná opatření, s jejichž pomocí lze dosáhnout snížení koncentrací. Česká republika však tento závazek neplní a opakovaně proto byla ze strany Evropské komise žádána o vysvětlení. Důvody České republiky a žádost o prodloužení lhůty stanovené ke splnění limitů Evropská komise v případě Moravskoslezského kraje neakceptovala a naopak trvala na jejich plnění.

Zástupkyně veřejného ochránce práv proto vítá, že došlo k přijetí vyhlášky č. 373/2009 Sb. doplňující zvláštní imisní limit pro prachové částice PM10. Stanovení zvláštního imisního limitu a na něj navázaných signálů upozornění a regulace umožňuje přijmout regulační opatření na úrovni jednotlivých zdrojů znečištění za účelem snížení koncentrace znečištění v krátké době. Toto opatření mohlo být podle zástupkyně ochránce přijato mnohem dříve, a to zejména s ohledem na dlouhodobě nepříznivou situaci a negativní dopady na zdraví obyvatel. Je nutné mít na paměti, že Česká republika je povinna přijmout veškerá možná opatření, aby dosáhla snížení znečištění ovzduší alespoň na mezní hodnoty stanovené směrnicemi. Jestliže se to nedařilo, bylo přijetí zvláštního imisního limitu namístě, jako opatření jednoznačně ve prospěch kvality ovzduší.

Zástupkyně v této souvislosti rovněž prověřila, zda nedochází ze strany úřadů k průtahům při přijímání regulačních řádů podle novelizované vyhlášky. Zjistila, že v tuto chvíli se rozhodování České inspekce životního prostředí pohybuje ve lhůtách stanovených pro vydání rozhodnutí správním řádem. Rovněž krajský úřad není nečinný a potřebné nařízení, kterým bude vydán krajský regulační řád, připravuje.
Zdravotní dopady

Zástupkyně ochránce považuje za nutné důrazně upozornit, že současná situace v lokalitách se silně znečištěným ovzduším je doprovázena negativními dopady na veřejné zdraví. Z několika odborných studií vyplývá, že současný stav ovzduší na Ostravsku má významné dopady na zdraví lidí, zejména pak na děti, a to i nenarozené. Na prach se váží karcinogenní látky, zejména aromatické uhlovodíky a arsen, které lidé vdechují a do jejich těla se tak dostávají nebezpečné škodliviny.

Zařízení nemá v žádném případě kvalitu ovzduší na Karvinsku zhoršit, naopak částečným nahrazením starého zdroje znečištění (Teplárny Karviná nebo Teplárny ČSA) dojde v lokalitě ke snížení absolutního celkového množství emisí do ovzduší. Co se týče suspendovaných částic velikostní frakce 10 µm „PM10“, předpokládá se pokles o přibližně 3 tuny/rok. Tímto snížením dojde analogicky k poklesu množství znečišťujících látek vázaných v PM10, např. arsen, benzo(a)pyren. U ostatních látek lze očekávat výrazné snížení, zejména u oxidu siřičitého. Veškeré znečišťující látky budou neustále kontrolovány a budou použita vysoce výkonná a spolehlivá zařízení, která je zachytí.

Z vyhodnocení dopravy související s provozem záměru plyne, že zvýšení dopravy bude mít nevýrazný vliv, a to i na předpokládané nejexponovanější komunikaci II/474. Odpad z Karviné, Havířova a okolí je i nyní svážen auty na skládku, která se nachází v bezprostřední blízkosti plánované výstavby zařízení. Ze vzdálenějších měst (např. Frýdek-Místek, Opava, Ostrava) bude svoz odpadu řešen prostřednictvím sítě překládacích stanic. Část těchto plánovaných překládacích stanic bude situována do prostoru stávajících areálů skládek tak, aby byl zachován v maximální míře stávající způsob svozu odpadu. Dovoz i odvoz odpadu bude probíhat jen v pracovní dny a budou použita velkoobjemová moderní auta.

Ze závěru vypracované rozptylové studie vyplývá, že vliv provozu uvedeného zařízení nebude významný z hlediska kvality ovzduší ani z hlediska zdravotních rizik. Provoz zařízení by měl ovlivnit hodnocenou respirační nemocnost u dětí pouze teoreticky v řádu tisícin až setin dne s příznaky na jedno dítě a rok. Karcinogenní riziko imisního pozadí, kvantitativně hodnocené u imisí arsenu, niklu a PCDD/F nepřekračuje horní hranici rozmezí přijatelného rizika a vypočtený imisní příspěvek provozu KIC vychází i při velmi konzervativním hodnocení expozice minimálně o 1 řád pod tímto rozmezím.

Celý váš záměr na spalovnu je nerealizvatelný. To nevidíte, že proti
vám stojí nadnarodní gigant ČEZ a proti jeho miliardám nic
nezmůžete! Teplo do všech měst chcou ptodávat sami. Dnes nastrčili
do svého boje své zaměstnance ´do Frygata a ti dělají kampaň proti
vám, pokud se ale dostanete dál, pak se budou dít jiné věci!! Proti
nim nic nezmůžete. Škoda peněz za vaše projekty.

Nic z uvedeného není představenstvu společnosti známo, nelze komentovat.

Dobrý den,
přečetl jsem si na internetu stanovisko obce Horní Suchá ke studii EIA, které je ke stažení na adrese: www.kscm.estranky.cz/archiv/uploaded/11
a dotazuji se, jak chcete donutit soukromý subjekt - teplárnu Dalkia a ČSA, aby TRVALE snížila výkon? Dokumentace uvádí „předpokládané omezení Teplárny Karviná o 25%“. Na jiných místech také snížení výkonu Teplárny ČSA o 50%. Tyto teze jsou předkládané jako vysoce pravděpodobné a projednané. Máte k tomuto tvrzení uzavřené smlouvy, memorandum, nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, kterými byste své tvrzení podložili? Máte podepsané smlouvy ohledně prodeje tepla a elektrické energie s Dalkii a skupinou ČEZ? Za kolik bude KIC prodávat teplo a elektrickou energií? Máte podepsané smlouvy? Pokud ne, tak celá záležitost může v praxi vypadat zcela jinak, než je prezentována na papíře. Děkuji za odpověď.

Situace s odběrem energií je velmi prostá. Teplárenská soustava Karviná - Havířov má výkon limitovaný víceméně stabilním odběrem tepla, který se mění v průběhu roku. Energetická účinnost spalovny a tedy i vlastní realizovatelnost projektu je založena na výrobě tepelné energie, ač druhotně v tzv. kogeneračním režimu může vyrábět elektřinu. Podmínky smlouvy o odběru energie se v současné d
obě dojednávají a smlouva musí být uzavřena před podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí, jelikož zásadním způsobem bude určovat ekonomické parametry budoucího provozu. Co se týká "donucení soukromého subjektu" energii odebrat a omezit výkon vlastních zařízení - nelze toto vnímat jako proces donucování ale jako oboustranně výhodnou spolupráci, založenou na pragmatické logice hodnocení ekologické i ekonomické výhodnosti pro obě strany. Teplo dodané spalovnou nemusí být vyrobeno v teplárně a vyrábět tepla více než je poptávka rovněž postrádá smysl. Odtud tedy předpoklad omezení provozu teplárny. Bez uzavření konkrétních smluv nebude projekt KIC pokračovat v realizaci.

Co to je komunální odpad?

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání , který produkují fyzické osoby na území obce.

Zahrnuje tedy odpady z domácností, nevýrobní odpady od živnostníků (odpad podobný komunálnímu odpadu), z údržby městské zeleně, z košů na ulicích apod.

Přibližné složení tuhého komunálního odpadu (TKO)

  • 33% biologický odpad
  • 18% papír
  • 14% plasty
  • 8% sklo
  • 4% kovy
  • 23% zbytek

Až 80% se dá využít.

Kolik se ročně vyprodukuje opadu celkově? Na 1 osobu?

MSK jen komunálu mělo v roce 2007 - 353 kg/ob.odpadů. 10 milionů lidí vyprodukuje ročně 2 miliony tun odpadů. Komunální odpady tvoří v EU asi 10 – 15 %. Mnohem více odpadů než z domácností je z průmyslu, hlavně energetika, stavebnictví, zemědělství.

Kolik procent z tohoto odpadu se recykluje?

V MSK se materiálově využívá zhruba 20 % odpadů.

Kolik procent z tohoto odpadu končí na skládce?

V současné době končí v MSK na skládce 430 000 z 460 000 tun odpadu.

Je skládkování bezpečné?

Při hnití na skládkách vzniká metan – silný skleníkový plyn, proto je potřeba co nejvíce snížit objem sládkovaného odpadu.

Jaká je kapacita skládek?

Například skládka v Životicích u Nového Jičína má životnost už jen cca. 8 let. Skládka v Ostravě-Hrušově provozovaná OZO Ostrava s.r.o. do 2015

Je pravda, že má komunální odpad výhřevnost zhruba jako hnědé uhlí?

  • Výhřevnost směsného komunálního odpadu dosahuje úrovně hnědého uhlí (10 – 13 MJ/kg)

Je pravda, že do spalovny se musí kvůli dobrému průběhu spalování přidávat uhlí, popřípadě plyn?

Plyn je potřeba při zahájení provozu a jako záloha v případě potřeby. Jinak by proces spalování po dosažení spalovací teploty neměl vyžadovat dodávky těchto paliv.

Znečišťuje spalovna prostředí?

Spálením odpadu vznikají určité znečišťující i nebezpečné látky. Podobné či stejné látky se však uvolňují i u vás doma v kamnech, v motorech aut, nebo i z táboráku. Rozdíl je v tom, že ve spalovně jsou veškeré znečišťující látky neustále, nepřetržitě kontrolovány, a jsou zde vybudována vysoce výkonná a spolehlivá zařízení, která je zachytí. Tvrdí se, že spalovny jsou nejhlídanějšími provozy. Množství znečišťujících látek v odcházejících spalinách je pak zcela zanedbatelné a dá se srovnat se spalinami, které odcházejí z výtopny na zemní plyn (jež je obecně považována za nejčistší zdroj energie).

Co všechno se ve spalovně může spálit?

Závisí na zvolené technologii spalovny. V tomto případě zbytkový směsný komunální odpad.

Co se stane s konzervou, když jde do spalovny?

Kovové části mohou být vytříděny na magnetickém separátoru před vstupem do pece nebo vstupuje do spalování a pak může být oddělen magnetickým separátorem ze strusky?

Bude ve spalovně nejmodernější technologie?

Bude se jednat o nové zařízení, s ověřenou a nejlepší dostupnou technologií na energetické využití odpadů.

Kdo a jak hlídá obsah škodlivin vypouštěných spalovnou?

Ve spalovně jsou veškeré znečišťující látky neustále, nepřetržitě kontrolovány, a jsou zde vybudována vysoce výkonná a spolehlivá zařízení, která je zachytí. Výsledky měření emisí a dalších rozborů (vody, odpady) jsou prováděny a hodnoceny nezávislými akreditovanými laboratořemi. Tvrdí se, že spalovny jsou nejhlídanějšími provozy.

Spalovny prý produkují zápach?

Odpady se skladují v uzavřených prostorách bunkrů a směřují rovnou ke spálení. Sklady musí být v podtlakovém režimu.

Hlučnost?

Součástí dokumentace bude hluková studie. Hluk lze předpokládat v souvislosti s dopravou. Samotné zařízení bude konstruováno tak, aby nakládka do pece byla uvnitř objektu.

Kolik vytvoří pracovních míst?

cca 20 přímých a dále cca 30 obslužných

Vlastním pozemky v okolí spalovny - sníží se ceny okolních pozemků?

Spalovna se bude nacházet v oblasti určené jako průmyslová zóna, kdy cena pozemků je nastavena na tento účel. Na ceně by se to tedy projevit nemělo.

Jak bude ošetřeno, aby nebyl dovážen odpad z ciziny? Pokud bude zařízení deklarováno jako zařízení na energetické využití opadů, bude to z hlediska současné legislativy možné.

Je nutno postupovat v souladu s platnou legislativou a tak jak ona upravuje dovoz odpadů.
Spalovna bude určena pro spalování zbytkového směsného komunálního odpadu. Povolení dovozu zbytkového směsného komunálního odpadu je v kompetenci MŽP.

Kolik bude spalovna stát?

4 930 000 tis. Kč

Sníží spalovna spotřebu fosilních paliv?

Ano. I tak se to dá říci (nebo v případě deficitu energie pokryje deficit energie a nebude muset být postaven nový zdroj na fosilní paliva). Vyprodukuje množství energie srovnatelné s produkcí při spalování hnědého uhlí.

Jaká je pravda s dioxiny? O kolik procent zvýší spalovna současnou produkci dioxinů?

„Dioxiny“ je souhrnné označení pro 210 chemických vysoce nebezpečných látek. Hlavním zdrojem pro člověka je potrava, zejména rostlinné a živočišné tuky. Z masa a mléka přijímáme více než 50% dioxinů, zatímco dýcháním jen 1 – 5%. Dioxiny se tvoří při každém spalování, např. i při spalování dřeva či hnědého uhlí. Moderní spalovny díky kvalitnímu čištění plynů emitují minimální množství těchto látek. Největším zdrojem tohoto znečištění jsou lokální topeniště, hutní provozy a automobilové spaliny.


^ nahoru


Hlavní menu